Smart-Service

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Smart Service 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดบริการที่ครอบคลุมทุกมิติของการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ที่สอดรับงานบริการประชาชนและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้

            - ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีการนำระบบ HDC Service และระบบ GIS แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาใช้ ร่วมกับการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอและตำบลจัดการสุขภาพ  ในการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงลึกและค้นหาสาเหตุ  มีการจัดทำแผนงานโครงการ Service Plan ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

             - ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ มีการนำระบบนัดออนไลน์และระบบคิวออนไลน์ มาอำนวยความสะดวกในงานบริการประชาชนของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ   มีระบบการรักษา ติดตาม ส่งต่อ แบบไร้รอยต่อในจังหวัด  ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการไว้ในฐานข้อมูลเดียวด้วยระบบ BMS Datacenter

            - พัฒนาฐานข้อมูล (database) ด้านอาหาร ยา สถานพยาบาล ที่เชื่อมโยงกับเอกสารคำขออนุญาตและใบอนุญาต      อย่างเป็นระบบในฐานเดียว และพัฒนาให้สามารถค้นหาได้ง่ายผ่านเว็บไซด์ (website)


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho