Smart-IT

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Smart IT

            พัฒนาจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน   ตลอดจนการอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์กรเพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์งาน

            การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ (website)  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (kanpho.go.th)

            การพัฒนาข้อมูลเพี่อเชื่อมโยงบริการสุขภาพระหว่างสถานบริการทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถดูข้อมูลการรักษาพยาบาลได้ทั้งจังหวัด

การเชื่อมโยงข้อมูลบริการสุขภาพ ในสถานบริการ

HOSxP  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ และส่งข้อมูลจากทุกระบบงาน เข้าระบบ Data Center แบบกึ่งอัตโนมัติ (BMS Data Center Synchronize) ผ่านระบบ Internet

HOSxP PCU  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้บริการแก่ผู้มารับบริการ  จำนวน 143 แห่ง และส่งข้อมูลการรับบริการหรือการเยี่ยมบ้าน เข้าระบบ Data Center แบบกึ่งอัตโนมัติ (BMS Data Center Synchronize) ผ่านระบบ Internet

ระบบ Thai Refer หน่วยบริการใช้เป็นพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการส่งต่อผู้ป่วยที่วิกฤต เร่งด่วน ระหว่าง โรงพยาบาล ผ่านระบบ Internet

ระบบ Thai COC การส่งข้อมูลผู้ป่วยทั้ง OPD และ IPD เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบริการ ข้อมูลยาเฉพาะราย ผ่านระบบ Internet เพื่อดูแลสุขภาพต่อเนื่อง

ระบบ BMS-HOSxP Datacenter

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีใช้ระบบนี้เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลในระบบงาน HOSxP / HOSxP PCU และนำส่งเข้ามาเก็บรวมกันไว้ที่ Data Center กลาง ผ่านระบบเครือข่าย Internet สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ได้แก่ นำไปแสดงเป็นข้อมูลภาพรวมของประวัติการรักษาตัวผู้ป่วย ณ จุดให้บริการในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้เชื่อมต่อกับระบบแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบประวัติการรักษาตัวในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจากข้อมูลประวัติในภาพรวมนี้ เจ้าหน้าที่จะสามารถให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้  ซึ่งระบบ Online ที่สามารถทำงานได้ ได้แก่ ระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาล  รวมทั้งระบบการตรวจสอบการคลอดของผู้ป่วยที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่ไปคลอดที่โรงพยาบาล เป็นต้น

แผนผังการเชื่อมโยงข้อมูลบริการสุขภาพ ของจังหวัดกาญจนบุรี

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho